Το Κέντρο Γλωσσών έχει μια ενεργή ομάδα ερευνητών που επιδιώκουν την διεξαγωγή έρευνας ώστε να προωθήσουν την αριστεία στην εκμάθηση γλωσσών. Στόχος μας, στο Κέντρο Γλωσσών, είναι ή υψηλού επιπέδου έρευνα που θα έχει επίδραση στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και την ευρύτερη κυπριακή κοινωνία αλλά ταυτόχρονα θα συνεισφέρει στους τομείς της Εκμάθησης Γλωσσών και της Τεχνολογικά Ενισχυμένης Μάθησης. Το προσωπικό του ΚΓ δραστηριοποιείται σε Ευρωπαϊκά προγράμματα, στη συγγραφή προτάσεων για Ευρωπαϊκά προγράμματα, και στην εφαρμογή της Έρευνας στην Παιδαγωγική της Διδασκαλίας και της Εκμάθησης. Αυτή τη στιγμή τρέχουν τα ακόλουθα 3 Ευρωπαϊκά προγράμματα στο ΚΓ:

  1. 1. Redesigning educational curricula and digitally afforded collaborations to promote multimodal learning experiences (REDESIGN), (In collaboration with the KIOS Research and Innovation Center of Excellence); 
  2. 2. Improvement of master-level education in the field of physical sciences in Belarusian universities (Physics), Capacity Building in Higher Education - Erasmus+, Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA), (In collaboration with the KIOS Research and Innovation Center of Excellence);
  3. 3. Comics for Inclusive English Language Learning, Cooperation for innovation and the exchange of good practices, -Erasmus+.

Στο παρελθόν το ΚΓ συμμετείχε στα ακόλουθα Ευρωπαϊκά προγράμματα: Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL), Leonardo Da Vinci Transfer of Innovation, EU Lifelong Learning Programme; The Challenges of the Multilingual and Multicultural Learning Space in the International University (IntlUni), Erasmus Academic Network, EU Lifelong Learning Programme; Intercultural Dialogue and Linguistic Diversity (Moblang), EU Lifelong Learning Programme.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήστε με την Ελένη Νικηφόρου, Συντονίστρια Έρευνας, ΚΓ.

Ιστοσελίδα για την έρευνα στο ΚΓ (μόνο για το προσωπικό του ΚΓ): https://researchlcucy.wordpress.com/

Προγράμματα