Μαθήματα Ιταλικής Γλώσσας

Το πρόγραμμα αυτό έχει σχεδιαστεί με κύριο γνώμονα τη χρήση της γλώσσας για ακαδημαϊκούς σκοπούς, και επιδιώκει να καταστήσει τους φοιτητές ικανούς να λειτουργούν σ'ένα αγγλόφωνο ακαδημαϊκό περιβάλλον. Οι φοιτητές καλλιεργούν τις απαραίτητες δεξιότητες μέσα από δραστηριότητες, οι οποίες έχουν παιδαγωγικό και γλωσσικό κίνητρο την ανάπτυξη της γνώσης της Aγγλικής γλώσσας και της σωστής χρήσης της σε ακαδημαϊκό περιβάλλον. Χρησιμοποιείται ποικιλία γραπτών και οπτικοακουστικών μέσων για την αποτελεσματικότερη εκμάθηση της γλώσσας. Το πρόγραμμα διδασκαλίας της Aγγλικής γλώσσας περιλαμβάνει μαθήματα Αγγλικών για ακαδημαϊκούς σκοπούς καθώς και μαθήματα ειδίκευσης, σε συνεννόηση με τα ενδιαφερόμενα τμήματα. Οι φοιτητές, οι οποίοι εγγράφονται στο πρώτο επίπεδο ΓΛΩ 100, αναμένεται να έχουν τουλάχιστον επίπεδο γνώσης της γλώσσας ισότιμο με Cambridge FCE ή επίπεδο B1 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου για τη διδασκαλία ξένων γλωσσών. Όλα τα μαθήματα των Αγγλικών προσφέρονται επίσης εως ελεύθερης επιλογής όπου το προαπαιτούμενο έχει συμπληρωθεί.

Μαθήματα

Ο κύριος στόχος του μαθήματος αυτού είναι να αποκτήσουν οι φοιτητές την ικανότητα να παράγουν και να αντιλαμβάνονται βασικές έννοιες στα Ιταλικά, προφορικά και γραπτά, για ικανοποίηση των βασικών τους αναγκών και ενδιαφερόντων. Μπορούν να δίνουν και να παίρνουν πληροφορίες και να συνομιλούν με απλό τρόπο με Ιταλούς ή κατά τη διάρκεια επίσκεψης στην Ιταλία.
As a learning outcome, students will be able to understand and produce basic oral and written Italian, for the fulfilment of personal needs and interests, interacting in a simple way with Italians or during a visit to Italy. Particular emphasis is given to interactive communication, aiming at expressing socio-linguistic functions in real situations. Audio–visual materials and e-learning resources are used in the course.
Κύριος στόχος του μαθήματος αυτού είναι να αποκτήσουν οι φοιτητές την ικανότητα να κατανοούν και χρησιμοποιούν εκφράσεις άμεσης συνάφειας για επικοινωνία σε θέματα ρουτίνας, να εκφράζονται και να μπορούν να περιγράψουν με απλούς όρους τα προσωπικά τους δεδομένα, το άμεσο περιβάλλον και τις ανάγκες τους. Στο τέλος του εξαμήνου, οι φοιτητές αναμένεται να φθάσουν στο επίπεδο Α1 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου. Προαπαιτούμενο: ΓΛΩ 075 ή ισότιμο
The learning outcomes are for students to be able to understand a variety of written and oral texts and to produce written and spoken Italian using a simple syntax. A range of different situations will be presented requiring the exchange of everyday information and expressions. Audio–visual materials and e-learning facilities are used in the course.
Pre-requisite LAN 075 or equivalent
Σ' αυτό το επίπεδο, οι φοιτητές θα αποκτήσουν την ικανότητα να κατανοούν μία ποικιλία γραπτών και προφορικών κειμένων και να εκφράζονται τόσο προφορικά όσο και γραπτά χρησιμοποιώντας πολύπλοκες συντακτικές δομές. Θα μπορούν να δίνουν πληροφορίες για θέματα ρουτίνας, να εκφράζουν τις απόψεις τους και να προβαίνουν σε συζητήσεις. Στο τέλος του εξαμήνου, οι φοιτητές αναμένεται να φθάσουν στο επίπεδο Β1 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου. Προαπαιτούμενο: ΓΛΩ 077 ή ισότιμο
The general learning outcomes are for students to be able to understand oral and written Italian and to speak and write with some degree of fluency using basic grammar and lexical structures in a variety of communicative situations. Particular emphasis is given to interactive communication, aiming at expressing socio-linguistic functions in real situations.
Pre-requisite LAN 076 or equivalent
Το μάθημα αυτό προσφέρει μια συνολική εικόνα του Ιταλικού πολιτισμού, της κοινωνίας και του τρόπου ζωής, συμβάλλοντας στην πολιτιστική και γλωσσική επάρκεια των μαθητών καθώς και στη βελτίωση της ικανότητας τους να επικοινωνούν στην ιταλική γλώσσα. Το μάθημα θα διεξαχθεί στην ιταλική γλώσσα και απευθύνεται σε σπουδαστές με τουλάχιστον βασική γνώση της γλώσσας σε επίπεδο Α1. Τα αγγλικά θα χρησιμοποιηθούν σε ορισμένα σημεία για εμβάθυνση και καλύτερη κατανόηση των περιεχομένων. Τα υλικά μελέτης θα παρέχονται από τον διδάσκοντα. Το μάθημα θα περιλαμβάνει εκτεταμένη χρήση οπτικοακουστικών μέσων και διαδικτυακών τυπών. Προαπαιτούμενο: ΓΛΩ 076 ή ισότιμο
Pre-requisite LAN 077 or equivalent

Καθηγητές

Δραστηριότητες

Ongoing Events

Προηγούμενες Εκδηλώσεις