Μαθήματα Γαλλικής Γλώσσας

Τα μαθήματα Γαλλικής γλωσσας είναι εναρμονισμένα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο για ξένε γλώσσες και στόχος τους είναι η απόκτηση γλωσσικών δεξιοτήτων, έτσι ώστε οι σπουδαστές να μπορούν να τη χρησιμοποιούν ως εργαλείο επικοινωνίας και, παράλληλα, να αναπτύσσουν κοινωνικές και πολιτιστικές δεξιότητες και γνώσεις. Γίνεται χρήση σύγχρονων οπτικοακουστικών μέσων, και η μεθοδολογία βασίζεται στη συνομιλητική ανταλλαγή. Για τα μαθήματα αυτά έχει επιλεγεί η επικοινωνιακή προσέγγιση, με βασικότερο εποπτικό μέσο διδασκαλίας το DVD, Video, το οποίο ευνοεί την ανάπτυξη διαλόγου, προφορικού λόγου και ομαδικών συζητήσεων, την ακουστική κατανόηση, αλλά και τη γραπτή κατανόηση και έκφραση. Χρησιμοποιούνται, επίσης, και άλλα μέσα διδασκαλίας, τα οποία στοχεύουν να εξοικειωσούν τους φοιτητές με τη γαλλική γλώσσα και το γαλλικό πολιτισμό. Το περιεχόμενο όλων των μαθημάτων διευκολύνει τη συνειδητή εκμάθηση της γλώσσας με τη χρήση των τεσσάρων γλωσσικών δεξιοτήτων: κατανόησης προφορικού λόγου, παραγωγής προφορικού λόγου, κατανόησης γραπτού λόγου και κατανόησης γραπτού λόγου.

Μαθήματα

Σ' αυτό το επίπεδο, οι φοιτητές θα αποκτήσουν βασικές γλωσσικές δεξιότητες γραπτής και προφορικής έκφρασης και κατανόησης, έτσι ώστε να μπορούν να επικοινωνούν στα πλαίσια απλών καθημερινών καταστάσεων, για να ανταποκριθούν στις βασικές τους ανάγκες.

French Beginners level II continues with the study of basic language skills. Communication skills, both oral and written will be strengthened. At this stage, students can understand the main points of clear, standard speech on familiar subjects. Upon successful completion of the course, students can communicate in simple routine situations and handle short social exchanges about familiar and everyday topics: description of persons, lifestyle, dress, family events, daily routine, leisure activities, food, etc. They can talk about present events and future plans and they can write a simple, connected text on familiar topics. Students are expected to function at the A1 (Breakthrough) level of the CEFR.

Prerequisite: LAN 105 or equivalent

This course further develops knowledge of the language and strengthens both oral and written communication skills. At this stage, students are expected to attain a certain confidence in their written and oral expression related to routine matters (shopping, going to The market and to restaurants, conversing on the phone, etc.: They can interact in a simple situation of everyday life, describe past events or projects for the future, express wishes and hypotheses. They can write in a coherent way a short essay using complex sentences. Students are expected to be able to function at the A2 (Waystage) level of the CEFR.

Prerequisite: LAN 106 or equivalent

This course allows for the further development of knowledge of the language and in particular a strengthening of written skills allowing students to comprehend simple authentic documents and to present them both orally and in writing. The course explores different aspects of contemporary France using audiovisual materials, films and newspaper articles in order to increase students’ communication skills and to help them acquire cultural information about the French-speaking world. Students can understand the main points of written or oral documents dealing with familiar issues and can interact in most situations of everyday life. Students are expected to function close to the B1 (Threshold) level of the CEFR.

Prerequisite: LAN 107 or LAN 110 or equivalent

This course is designed to meet the requirements of students learning a foreign language for use in the specific fields of History, Archeology, Classical, Byzantine and Modern Greek Studies and who have already completed a beginning level sequence. It aims to develop reading comprehension, writing and speaking of French and particular attention is focused on specialized vocabulary and terminology in the above fields of study. Grammatical knowledge is expanded within the context of the texts that are read. The course presents an overview of the history, archaeology and art of Medieval France, Ancient Egypt, Rome and Greece.
Prerequisite: LAN 106 or equivalent

Καθηγητές

Δραστηριότητες

Κοινωνικά Δίκτυα

YouTube

Ongoing Events

Δεν υπάρχουν προσεχείς εκδηλώσεων αυτήν τη στιγμή.

Προηγούμενες Εκδηλώσεις