Μαθήματα Αγγλικής Γλώσσας

Το πρόγραμμα αυτό έχει σχεδιαστεί με κύριο γνώμονα τη χρήση της γλώσσας για ακαδημαϊκούς σκοπούς, και επιδιώκει να καταστήσει τους φοιτητές ικανούς να λειτουργούν σ'ένα αγγλόφωνο ακαδημαϊκό περιβάλλον. Οι φοιτητές καλλιεργούν τις απαραίτητες δεξιότητες μέσα από δραστηριότητες, οι οποίες έχουν παιδαγωγικό και γλωσσικό κίνητρο την ανάπτυξη της γνώσης της Aγγλικής γλώσσας και της σωστής χρήσης της σε ακαδημαϊκό περιβάλλον. Χρησιμοποιείται ποικιλία γραπτών και οπτικοακουστικών μέσων για την αποτελεσματικότερη εκμάθηση της γλώσσας. Το πρόγραμμα διδασκαλίας της Aγγλικής γλώσσας περιλαμβάνει μαθήματα Αγγλικών για ακαδημαϊκούς σκοπούς καθώς και μαθήματα ειδίκευσης, σε συνεννόηση με τα ενδιαφερόμενα τμήματα. Οι φοιτητές, οι οποίοι εγγράφονται στο πρώτο επίπεδο ΓΛΩ 100, αναμένεται να έχουν τουλάχιστον επίπεδο γνώσης της γλώσσας ισότιμο με Cambridge FCE ή επίπεδο B1 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου για τη διδασκαλία ξένων γλωσσών. Όλα τα μαθήματα των Αγγλικών προσφέρονται επίσης εως ελεύθερης επιλογής όπου το προαπαιτούμενο έχει συμπληρωθεί.

Μαθήματα

Το μάθημα αυτό έχει σχεδιαστεί για να καθοδηγήσει τους φοιτητές στην ανάπτυξη των απαιτούμενων δεξιοτήτων στην γραφή, λεξιλόγιο και γραμματική για να λειτουργήσουν σε ένα ακαδημαϊκό περιβάλλον. Συνεχής έκθεση σε αναγνωστικό υλικό καθώς και σε απαιτούμενες λεξιλογικές και γραμματικές δραστηριότητες θα βοηθήσουν τους φοιτητές να διευρύνουν τις δεξιότητες τους στην γραφή.
Συγκεκριμένες εργασίες γραφής θα καθοδηγήσουν τους φοιτητές να κατανοήσουν την διαδικασία και τις τεχνικές ακαδημαϊκής γραφής. Μέσω λεπτομερούς και κριτικής ανάγνωσης κειμένων, οι φοιτητές θα αναλύουν ιδέες, θα αξιολογούν πηγές και θα εκφράζουν τις σκέψεις τους ξεκάθαρα και αποτελεσματικά. Οι φοιτητές θα πρέπει επίσης να παρουσιάσουν ομιλία πληροφοριακού περιεχομένου.

Προαπαιτούμενο: ΓΛΩ 100 ή ισότιμο

Το μάθημα αυτό στοχεύει στο να βοηθήσει τους φοιτητές να συνεχίσουν την ανάπτυξη της γλωσσικής τους ικανότητας εξασκώντας όλες τις γλωσσικές τους δεξιότητες (ανάγνωση, γραφή, ομιλία, ακρόαση). Πρωταρχικός στόχος του μαθήματος είναι η ενθάρρυνση των φοιτητών να εμπλακούν ενεργά στη χρήση της γλώσσας και να εφαρμόσουν τεχνικές έκφρασης απόψεων και κριτικής αξιολόγησης ιδεών, τόσο σε προφορικό όσο και σε γραπτό επίπεδο. Δίνεται έμφαση στη διάκριση μεταξύ γεγονότων και απόψεων/εικασιών, στον εντοπισμό μεροληψίας και υποκειμενικότητας, στη διατύπωση υποθέσεων και εξαγωγή σωστών συμπερασμάτων βάση του κειμένου, στην αναγνωριση ύφους κειμένων, στην ανάπτυξη λεξιλογίου καθώς και στην έκφραση προσωπικών απόψεων (σε γραπτό λόγο καθώς και σε προφορική παρουσίαση). Οι φοιτητές εξασκούνται σε τεχνικές μελέτης όπως συλλογή, αξιολόγηση και σύνθεση πληροφοριών καθώς και δεξιότητες χρήσης της γλώσσας για να πείσουν αποτελεσματικά το ακροατήριό τους σε προφορικές παρουσίασεις.

Προαπαιτούμενο: ΓΛΩ 100 ή ισότιμο

Το μάθημα αυτό έχει σχεδιαστεί ειδικά για να καλύψει τις ανάγκες των προπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος Αρχιτεκτονικής. Το διδακτικό υλικό που χρησιμοποιείται για το μάθημα προέρχεται απο αυθεντικά αποσπάσματα επιστημονικών περιοδικών, και έχει σχεδιαστεί ειδικά για να εξοικειώσει τους φοιτητές με τη βιβλιογραφία και την ορολογία στον συγκεκριμένο τομέα. Το μάθημα εστιάζει στην ανάπτυξη όλων των γλωσσικών δεξιοτήτων (ανάγνωση, γραφή, ομιλία, ακρόαση) μέσα από τη συνεργατική δραστηριοκεντρική μάθηση. Οι δραστηριότητες του μαθηματος περιλαμβάνουν προφορικές παρουσιάσεις, τεχνικές μελέτης, ορολογία και κείμενα σχετικά με αρχιτεκτονικά θέματα. Η ανάπτυξη των δεξιοτήτων αυτών γίνεται μέσω θεματικών ενοτήτων όπως εργοτάξια, αρχιτεκτονικά σχέδια και κατασκευαστικά υλικά.

Προαπαιτούμενο: ΓΛΩ 100 ή ισότιμο

Το μάθημα αυτό έχει σχεδιαστεί ειδικά για να καλύψει τις ανάγκες των προπτυχιακών φοιτητών που ειδικεύονται στους τομείς της Βιολογίας και της Ιατρικής. Στοχεύει στο να βοηθήσει τους φοιτητές να χρησιμοποιούν την Αγγλική γλώσσα με επάρκεια και ευφράδεια, τόσο κατά τη διάρκεια των ακαδημαϊκών τους σπουδών όσο και στη μετέπειτα επαγγελματική τους πορεία. Το μάθημα εστιάζει στην ανάπτυξη όλων των γλωσσικών δεξιοτήτων μέσα από τη συνεργατική δραστηριοκεντρική μάθηση. Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν τη δημιουργία και παρουσίαση ακαδημαϊκών αφισών, κατανόηση και γραφή επιστημονικών κειμένων όπως άρθρα και περιλήψεις, ανάπτυξη ακαδημαϊκών δεξιοτήτων μελέτης, βελτίωση της ακρόασης και ομιλίας στο περιβάλλον των βιοϊατρικών επιστημών, καθώς και ανάπτυξη εκτενούς λεξιλογίου που εστιάζεται σε θέματα Bιολογίας και Ιατρικής.

Προαπαιτούμενο: ΓΛΩ 100 ή ισότιμο
Το μάθημα αυτό στοχεύει στην ανάπτυξη όλων των γλωσσικών δεξιοτήτων (ανάγνωση, γραφή, ομιλία, ακρόαση), με ιδιαίτερη έμφαση στην κατανόηση γραπτού υλικού. Αναπτύσσονται δεξιότητες κατανόησης και συγγραφής τεχνικών κειμένων, περιλήψεων, σημειωμάτων και κειμένων που περιγράφουν διαδικασίες και οδηγίες. Γίνεται εξάσκηση ορολογίας που στοχεύει στη διεύρυνση του λεξιλογίου των φοιτητών σε διάφορους τομείς της Μηχανικής. Το διδακτικό υλικό που χρησιμοποιείται για το μάθημα προέρχεται απο αποσπάσματα περιοδικών μηχανικής ή/και επιστήμης, και έχει σχεδιαστεί ειδικά για να εξοικειώσει τους φοιτητές με αυθεντικά κείμενα στους συγκεκριμένους τομείς. Επίσης, οι φοιτητές εξασκούνται σε δεξιότητες συλλογής, σύνθεσης και παρουσίασης πληροφοριών μέσω προφορικών παρουσιάσεων τύπου PowerPoint και ενθαρρύνονται να βελτιώσουν την ικανότητά τους να κατανοούν και να επεξεργάζονται βιβλιογραφία σχετική με τον τομέα σπουδών τους.
Προαπαιτούμενο: ΓΛΩ 101 ή ισότιμο (χωρίς προαπαιτούμενο για φοιτητές Νομικής)

Το μάθημα έχει σχεδιαστεί ειδικά για να καλύψει τις ανάγκες των προπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος Νομικής. Στοχεύει στο να βοηθήσει τους φοιτητές να χρησιμοποιούν την Αγγλική γλώσσα με επάρκεια και ευφράδεια, τόσο κατά τη διάρκεια των ακαδημαϊκών τους σπουδών όσο και στη μετέπειτα επαγγελματική τους πορεία. Το μάθημα εστιάζει στην ανάπτυξη όλων των γλωσσικών δεξιοτήτων (ανάγνωση, γραφή, ομιλία, ακρόαση) μέσα από τη συνεργατική δραστηριοκεντρική μάθηση. Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν τεχνικές προφορικών παρουσιάσεων, κατανόηση και συγγραφή νομικών κειμένων όπως επιστολές, σημειώματα και περιλήψεις, ανάπτυξη ακαδημαϊκών δεξιοτήτων μελέτης, βελτίωση δεξιοτήτων ακρόασης και ομιλίας στο περιβάλλον της νομικής επιστήμης, καθώς και εκτεταμενη εξάσκηση νομικής ορολογίας.
Προαπαιτούμενο: ΓΛΩ 100 ή ισότιμο

Το μάθημα αυτό έχει σκοπό να βοηθήσει τους φοιτητές να επικοινωνούν επιτυχώς στον τομέα της Πληροφορικής Επιστήμης, διδάσκοντάς τους τη χρήση στρατηγικών για να διαβάζουν, να γράφουν και να ομιλούν επιτυχώς στην Αγγλική. Οι φοιτητές θα εργαστούν στην επεξεργασία και ανάλυση κειμένων σχετικών με το πεδίο σπουδής τους, στη συγγραφή συνοπτικών και συνεκτικών κειμένων καθώς επίσης και στη βελτίωση της ομιλίας τους με την ετοιμασία σχετικών παρουσιάσεων, τα οποία είναι σημαντικά εργαλεία για την ακαδημαϊκή τους ζωή καθώς και στο μέλλον για χρήση στο επαγγελματικό τους περιβάλλον. Θα εξασκηθούν επίσης στην εκμάθηση και χρήση λεξιλογίου σχετικού με την Πληροφορική. Η συνεργασία και η αλληλεπίδραση μεταξύ των φοιτητών θα επιτευχθεί μέσω στοχευμένων ομαδικών και δραστηριοκεντρικών ασκήσεων.
Προαπαιτούμενο: ΓΛΩ 101 ή ισότιμο

Το μάθημα αυτό είναι σχεδιασμένο σε θεματικές ενότητες και στοχεύει στη συνέχιση της ανάπτυξης της χρήσης της Αγγλικής γλώσσας για ακαδημαϊκούς σκοπούς, εξετάζοντας διάφορα θέματα μέσω διαπραγμάτευσης. Οι φοιτητές συνεχίζουν να αναπτύσσουν τη γλωσσική τους ικανότητα εξασκώντας όλες τις γλωσσικές δεξιότητες (ανάγνωση, γραφή, ομιλία, ακρόαση), αλλά σε πιο προχωρημένο λεξιλογικό και γλωσσικό επίπεδο. Οι φοιτητές ενθαρρύνονται επίσης να ενισχύσουν τις δεξιότητές τους στη χρήση ψηφιακών μέσων και τεχνολογιών πληροφορίας, και να αναπτύξουν δεξιότητες αξιολόγησης μέσω διάφορων δραστηριοκεντρικών ασκήσεων (ατομικών και ομαδικών). Το διδακτικό υλικό που χρησιμοποιείται για το μάθημα προέρχεται απο διάφορες πηγές, όπως βιβλία, επιστημονικά περιοδικά, εφημερίδες, ταινίες και το διαδίκτυο. Οι φοιτητές ετοιμάζουν εκτενείς προφορικές και γραπτές εργασίες σε πιο προχωρημένο επίπεδο. Αγγλικά για Ειδίκευση
Προαπαιτούμενο: ΓΛΩ 101 ή ισότιμο

Το μάθημα αυτό στοχεύει στο να βοηθήσει τους φοιτητές να επικοινωνούν επιτυχημένα στον κόσμο των επιχειρήσεων, και να τους προετοιμάσει για τις προκλήσεις που θα αντιμετωπίσουν στο ακαδημαϊκό και αργότερα στο εργασιακό τους περιβάλλον, διδάσκοντάς τους την επιτυχή χρήση του γραπτού και προφορικού λόγου. Το μάθημα επικεντρώνεται σε θέματα και αρχές επικοινωνίας, τα οποία είναι βασικά για τους φοιτητές του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης & Διοίκησης Επιχειρήσεων καθώς και του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής. Η κατανόηση του θεωρητικού υποβάθρου πίσω απο την επιτυχημένη επικοινωνία ενισχύεται και οι φοιτητές καλούνται να εφαρμόσουν τη θεωρία μέσω της εξάσκησης των δεξιοτήτων τους στη λήψη σημειώσεων και στην παράφραση κειμένων απο τον επιχειρηματικό κόσμο, που θα τους βοηθήσουν στη συγγραφή περιλήψεων.
Προαπαιτούμενο: ΓΛΩ 101 ή ισότιμο (χωρίς προαπαιτούμενο για φοιτητές Ευρωπαϊκών σπουδών)
Το μάθημα αυτό σχεδιάστηκε για να βελτιώσει τις επικοινωνιακές δεξιότητες στα Αγγλικά σε ένα ακαδημαϊκό περιβάλλον συνδυάζοντας θεωρία και πρακτική, και στοχεύοντας στην ανάπτυξη της λεκτικής επικοινωνίας. Οι φοιτητές θα συμπληρώσουν μία ποικιλία ατομικών και ομαδικών δραστηριοτήτων, για τις οποίες θα αξιολογηθούν από τους συνομήλικούς τους και απο τον διδάσκοντα σύμφωνα με τον τύπο της κάθε δραστηριότητας. Το υλικό του μαθήματος έχει επιλεγεί από μία εκτεταμένη συλλογή πρόσφατου έντυπου υλικού, διαδικτυακών πηγών, βίντεο και ηχητικών αρχείων τύπου podcast. Ένας από τους στόχους αυτού του μαθήματος είναι η ενθάρρυνση των φοιτητών στην αναγνώριση των παραμέτρων μέσα από τις οποίες ο πολιτισμός τους λειτουργεί, και να αντιληφθούν τον σημαντικό ρόλο που παίζουν οι διαπολιτισμικές δεξιότητες όταν συμμετέχουμε σε δημόσιες ομιλίες και δραστηριότητες.
Προαπαιτούμενο: ΓΛΩ 101 ή ισότιμο
Το εξειδικευμένο αυτό μάθημα στοχεύει στο να προσφέρει στους φοιτητές γνώσεις που σχετίζονται με τις ευρωπαϊκές και διεθνείς σχέσεις μέσω της Αγγλικής γλώσσας, και να τους ενθαρρύνει να εξασκηθούν στη χρήση της γλώσσας με το συγκεκριμένο λεξιλόγιο. Το μάθημα είναι δραστηριοκεντρικό και καλύπτει διάφορες θεματικές ενότητες. Οι δραστηριότητες του μαθήματος σχεδιάστηκαν για να αναπτύξουν την ικανότητα κατανόησης και παραγωγής λόγου καθώς και τις διαπολιτισμικές δεξιότητες των φοιτητών. Πιθανή θεματολογία: Λειτουργία Ευρωπαϊκών και Διεθνών σωμάτων, Ευρωπαϊκή και περιφερειακή ενσωμάτωση, πολιτική, οικονομική και κοινωνική συνεργασία κ.α. Με την επιτυχή συμπλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα κερδίσουν ουσιαστικό πλεονέκτημα για τη μελλοντική τους καριέρα, ενισχύοντας τις επικοινωνιακές δεξιότητές τους στον τομέα των Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων.
Προαπαιτούμενο: ΓΛΩ 101 ή ισότιμο
To εξειδικευμένο αυτό μάθημα προχωρημένου επιπέδου έχει στόχο την εξάσκηση της Αγγλικής γλώσσας σε κοινωνικό, ακαδημαϊκό και επαγγελματικό περιεχόμενο. Το μάθημα εστιάζεται στην κατανόηση αυθεντικών κειμένων προχωρημένου επιπέδου ποικίλων θεμάτων (π.χ. Έκθεση Ηνωμένων Εθνών για την Ανθρώπινη Ανάπτυξη), τα οποία αποτελούν τη βάση για συζήτηση και παραγωγή γραπτού λόγου (π.χ. λήψη σημειώσεων και συγγραφή περιλήψεων). Το μάθημα επικεντρώνεται στον φοιτητή και βασίζεται στην πρακτική εξάσκηση της γλώσσας μέσω δραστηριοκεντρικών εργασιών, αποσκοπώντας στην επίτευξη των στόχων του μαθήματος, που είναι η ευχέρεια στη χρήση της γλώσσας σε προφορικό επίπεδο, καθώς και η συνεκτική παραγωγή γραπτού λόγου. Οι φοιτητές θα δουλέψουν με αυθεντικά κείμενα (π.χ. μελέτη περίπτωσης) και θα κληθούν να εκπονήσουν ομαδική έκθεση γνωμοδότησης καθώς και παραγωγή ατομικού ηχητικού αρχείου τύπου podcast . Δίνεται μεγάλη έμφαση στην εξάσκηση λεξιλογίου, για να ενισχυθεί η συνολική γνώση και χρήση της γλώσσας.
Προαπαιτούμενο: ΓΛΩ 101 ή ισότιμο
 
Το μάθημα προετοιμάζει τους φοιτητές για τον εργασιακό χώρο, εισάγοντας, αναπτύσσοντας και καλλιεργώντας ένα σύνολο γλωσσικών δεξιοτήτων οι οποίες είναι αναγκαίες από το στάδιο της αναζήτησης εργασίας μέχρι την εργοδότηση και εξάσκηση κάποιου επαγγέλματος. Μέσα από την χρήση αυθεντικών υλικών, γίνεται εξάσκηση στους τέσσερεις βασικούς πυλώνες επικοινωνίας (ανάγνωση, γραφή, ομιλία, ακρόαση). Το μάθημα βασίζεται σε μια δραστηριοκεντρική μεθοδολογία και ενθαρρύνει μια πρακτική προσέγγιση μέσω της οποίας οι φοιτητές εργάζονται τόσο ατομικά όσο και συνεργασιακά, με σκοπό να αναπτύξουν δεξιότητες οι οποίες απαιτούνται στην πραγματική ζωή. Με την επιτυχή ολοκλήρωση των διάφορων δραστηριοτήτων και της αξιολόγησης, οι φοιτητές αναμένεται να αποκτήσουν τις κατάλληλες γλωσσικές δεξιότητες σε σχέση με τις απαιτήσεις του εργασιακού περιβάλλοντος πριν και μετά την εργοδότηση.

Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό

Ειδικοί Επιστήμονες

Δραστηριότητες

Ongoing Events

Προηγούμενες Εκδηλώσεις