Κυπριακή Νοηματική

Σκοπός του μαθήματος είναι να εισαγάγει τους φοιτητές/ριες στην Κυπριακή Νοηματική Γλώσσα, καθώς, και να τους προετοιμάσει, ώστε να τη χρησιμοποιούν στον εργασιακό τους χώρο και στις καθημερινές, κοινωνικές τους δραστηριότητες, σε περιπτώσεις που έρχονται σε επαφή με Κωφούς χρήστες της Νοηματικής Γλώσσας. Στο μάθημα καλλιεργούνται οι δεξιότητες της παραγωγής και της αντίληψης της Νοηματικής Γλώσσας, δίνοντας έμφαση στην αποτελεσματική επικοινωνία με Κωφούς, χρήστες της Νοηματικής Γλώσσας. Οι θεματικές ενότητες και η γνώση χρήσης της Νοηματικής Γλώσσας θα βοηθήσουν τους φοιτητές στο να συζητούν στη Νοηματική Γλώσσα για τις καθημερινές τους ανάγκες, τα ενδιαφέροντά τους, να περιγράφουν το οικογενειακό και φιλικό τους περιβάλλον κ.α. Οι πολιτιστικές πληροφορίες για την κουλτούρα της Κοινότητας των Κωφών, θα συμβάλλουν στο να κατανοήσουν τις πιο συνηθισμένες και απλές αναφορές όσον αφορά την κουλτούρα και την καθημερινή ζωή.

Καθηγητές

Μαθήματα

Εισαγωγικό μάθημα προπτυχιακού επιπέδου στη δομή γλωσσικών σημείων και σημασιολογικών χαρακτηριστικών που συνθέτουν τη νοηματική γλώσσα. Οι διδασκόμενοι θα εισαχθούν στη χρήση δακτυλοσυλλαβισμού και στην αξιοποίηση εκφραστικών δυνατοτήτων για την άρθρωση και κατανόηση μηχανισμών για το σχηματισμό νοημάτων. Θα έχουν την ευκαιρία να κατανοήσουν και να χρησιμοποιήσουν βασικές χειρομορφές της νοηματικής γλώσσας και να εξερευνήσουν τα φωνολογικά και μορφολογικά χαρακτηριστικά των νοημάτων καθώς και να εμπλουτίσουν το λεξιλόγιο τους στη νοηματική γλώσσα. Ταυτόχρονα οι διδασκόμενοι θα αποκτήσουν βαθιά κατανόηση στη λεξική ή γραμματική σημασία των νοημάτων και τους τρόπους χρησιμοποίησης του δακτυλικού αλφαβήτου. Ακόμη οι διδασκόμενοι θα κατανοήσουν το καθοριστικό επικοινωνιολειτουργικό και κοινωνιοπολιτισμικό ρόλο της νοηματικής γλώσσας.

Δραστηριότητες

Ongoing Events

Δεν υπάρχουν προσεχείς εκδηλώσεων αυτήν τη στιγμή.

Προηγούμενες Εκδηλώσεις

Δεν υπάρχουν προσεχείς εκδηλώσεων αυτήν τη στιγμή.