Γενικές Πληροφορίες

  • Σύνδεσμος Εγγραφής link
  • Ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων επτά (7).
  • Μπορείτε να επιλέξετε τον τίτλο του κάθε μαθήματος για αναλυτική περιγραφή.
  • For further information, please contact the Language Centre, 22892901 or the KEPEAA, 22894151.